מה אנחנו

ניהול תאום תכנון ורישוי:

 • גיבוש פרוגרמה לגבי סטנדרט הבניה כולל ניתוח אופטימיזציה של הפרויקט מבחינה כלכלית ושיווקית.
 • הקמת צוות התכנון, לרבות עריכת ההיבטים ההנדסיים של הסכמי ההתקשרות עם המתכננים. בקרה וליווי של המתכננים, בדיקת חשבונות המתכננים ואישורם.
 • סיוע והובלת המתכננים בטיפול בהליכי הרישוי ו/או בהליכים סטטוטוריים מול ועדות התכנון והגורמים הרלוונטיים.
 • קיום ישיבות יועצים ותאום תכנון קבועות, קביעת מטלות, לוחות זמנים, הכנת פרוטוקולים מהישיבות ומעקב אחר ביצוע המטלות.
 • תיאומים מול רשויות וחברות תשתית תוך ייצוג האינטרסים של היזם.
 • בדיקת התכניות תוך כדי תהליך התכנון ובסיומו. הצעה לפתרונות תכנוניים המותאמים לצרכי הביצוע תוך כדי אופטימיזציה מתמדת של התכנון.
 • בדיקה של המפרטים הטכניים כפי שיוכנו ע"י המתכננים.
 • בחינת חלופות תכנוניות בהתייחס לאיכויות חומרים ולעלויות.
 • בקרת אומדנים.
 • ריכוז כל התכניות והאישורים מהמתכננים השונים וקידום מול הרשויות עד לקבלת היתר הבניה.
 • ניהול הליכים לקבלת טופס 4 ותעודות גמר.

ניהול תהליך התקשרויות מול הקבלן / מכרזים:

 • הכנת מכרז קבלנים תוך ריכוז כל מסמכי המכרז ופניות לקבלנים להגשת הצעות מחיר וליווי תהליך המכרז. 
 • גיבוש רשימת קבלנים עם המזמין במקרה של פניה לקבלת הצעות.
 • קיום  פגישות עם בעלי המקצוע, תדרוך הקבלנים ומתן הבהרות.
 • קבלת ההצעות מהקבלנים, בדיקתן, הכנת חוות דעת מקצועית בקשר להצעות והמלצות.
 • קיום מו"מ מול הקבלנים בשיתוף היזם.
 • בחירת קבלן והכנסתו לביצוע העבודות.
 • הוצאת צו התחלת עבודה.
 • עדכון התקציב לפי הצורך והתאמתו להיקף ההתקשרות מול הקבלן.

פיקוח וניהול הביצוע:

 

 • פיקוח הנדסי יום יומי על איכות החומרים ואיכות הביצוע של העבודות.
 • עריכת לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות בתיאום עם הקבלן, ובהמשך מעקב אחר עמידה בלוח הזמנים ועדכונו לפי הצורך.
 • מעקב אחר עמידה במסגרת התקציבית של הפרויקט, עדכון התקציב מעת לעת לפי הצורך.
 • קיום ישיבות תיאום ביצוע קבועות בהשתתפות הקבלן ומתכננים לפי הצורך.
 • ניהול יומני עבודה מול הקבלן.
 • בדיקת חשבונות הקבלן ובדיקת תמחירים לעבודות נוספות ו/או חריגות אם תהיינה.
 • בפרויקטי מגורים, מעקב אחר טיפול הקבלן בשינויי דיירים, הן בקשר לאופי ההנדסי של השינוי והן בקשר לתמחור השינוי בין הקבלן לדייר.
 • קיום סיורי מסירה של העבודות. הכנת רשימות ליקויים ומעקב מול הקבלן אחר ביצוע התיקונים.
 • טיפול מול הקבלן במהלך שנת הבדק וקיום סיור מסירה בסיום שנת הבדק.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן